Privacyverklaring Nah Trefpunt Voorne-Putten

 

Nah Trefpunt Voorne-Putten Nah Trefpunt Voorne-Putten, gevestigd aan Mimi Boesnachstraat 1, 3207 VJ, Spijkenisse, KVK : 70428247, RSIN : 858314241, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website : https://nahtrefpuntvoorneputten.nl,  Mimi Boesnachstraat 1, 3207 VJ te Spijkenisse, telefoonnummer 084-06 06 109

R.G. van de Kamp is de Functionaris Gegevensbescherming van Nah Trefpunt Voorne-Putten Hij is te bereiken via info@nahtrefpuntvoorneputten.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Nah Trefpunt Voorne-Putten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Verjaardagdatum

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nahtrefpuntvoorneputten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Nah Trefpunt Voorne-Putten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Verzenden van verjaardagskaartje en/of kaart bij ziekte o.i.d.

– Informeren bij onverhoopt niet doorgaan van een evenement per whatsapp of telefonisch contact

Geautomatiseerde besluitvorming

Nah Trefpunt Voorne-Putten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nah Trefpunt Voorne-Putten) tussen zit. Nah Trefpunt Voorne-Putten gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress voor het onderhouden van de website, tevens via een add on registratie van de gegevens en versturen van de nieuwsbrief.

Registratie van deelname aan een bijzonder evenement (anders dan aan inloop of thema-avond) gebeurt in een Excelsheet dat gedeeld wordt binnen de organisatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Nah Trefpunt Voorne-Putten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. U kunt de eerder genoemde gegevens zelf onderhouden en verwijderen of daartoe een verzoek indienen via info@nahtrefpuntvoorneputten.nl. Wanneer u zich bij ons inschrijft voor een bijeenkomst hanteren wij een bewaartermijn van 3 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Nah Trefpunt Voorne-Putten verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Nah Trefpunt Voorne-Putten gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nah Trefpunt Voorne-Putten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde, organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nahtrefpuntvoorneputten.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Nah Trefpunt Voorne-Putten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nah Trefpunt Voorne-Putten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze administratie of via info@nahtrefpuntvoorneputten.nl. Nah Trefpunt Voorne-Putten heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall op alle door ons gebruikte computers.

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.